Privacy Verklaring Web Design Studio Sandra

Web Design Studio Sandra gevestigd en kantoorhoudende te Berkel en Rodenrijs (2652EX) aan de Oostmeerlaan 298, hierna te noemen “Web Design Studio Sandra” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Web Design Studio Sandra verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Web Design Studio Sandra u over de manier waarop Web Design Studio Sandra uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Web Design Studio Sandra worden aangeboden op www.webdesignstudiosandra.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1.  Doel

Web Design Studio Sandra verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.webdesignstudiosandra.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Web Design Studio Sandra gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Web Design Studio Sandra.

2.  Verbetering van diensten Web Design Studio Sandra

Web Design Studio Sandra kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Web Design Studio Sandra uitvoeren, geeft Web Design Studio Sandra uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

3.  Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

Web Design Studio Sandra gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Web Design Studio Sandra uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of

1.4  aan de overheid. Ook kan Web Design Studio Sandra uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of

1.4  verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

4.  Andere doeleinden

Tot slot kan Web Design Studio Sandra uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1.  Web Design Studio Sandra geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a)  De doorgifte geschiedt aan een door Web Design Studio Sandra voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Web Design Studio Sandra een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

b)  Web Design Studio Sandra op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1.  Web Design Studio Sandra maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Web Design Studio Sandra ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1.  U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar sandra@webdesignstudiosandra.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1.  Het is mogelijk dat Web Design Studio Sandra tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.webdesignstudiosandra.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Web Design Studio Sandra

1.  Web Design Studio Sandra heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Web Design Studio Sandra verwerkt ten behoeve van www.webdesignstudiosandra.nl. Web Design Studio Sandra accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1.  Web Design Studio Sandra bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.webdesignstudiosandra.nl, tenzij Web Design Studio Sandra op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1.  Web Design Studio Sandra behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.webdesignstudiosandra.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.webdesignstudiosandra.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.webdesignstudiosandra.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 17-05-2018.